NAPS

Stručni seminar - Javna nabava: Priprema i izrada dokumentacije

Ciljana publika

Seminar je namijenjen svim dionicima procesa javne nabave

 • naručiteljima
 • ponuditeljima
 • konzultantima te
 • ostalim zainteresiranima

Predavači: 

Ana Šoštarec dipl. iur

Diplomirala  je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa statusom iznimno uspješnog studenta – diploma cum laude. Položila je pravosudni ispit i od 1. listopada 2007. upisana je u Imenik odvjetnika RH. Vodi samostalni odvjetnički ured.

Redovito objavljuje stručne i znanstvene radove na temu javne nabave. Izbor iz radova o javnoj nabavi A. Šoštarec (2 rada):

- Ograničavanje prava na žalbu u Zakonu o javnoj nabavi, u: „Hrvatska pravna revija“ br. 5/2013, str. 47-59, (pregledni znanstveni rad – u koautorstvu s I. Šprajc),

- Odvjetnici u žalbenom stadiju postupaka javne nabave – zastupnici stranaka ili nepotrebni sudionici?, u: „Hrvatska pravna revija“, br. 7-8/2011, str. 43-53; (pregledni znanstveni rad – u koautorstvu s I. Šprajc

- Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima javne nabave; hrvatski slučaju: „Menadžment javnih nabavki (časopis za teoriju i praksu javnih nabavki)", br. 1/2015 (u koautorstvu s mr.sc. I. Šprajc)

Željka Štefan Novaković dipl.iur
Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Zaposlena je u Gradu Zagrebu, u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove. gdje več duži niz godina sudjeluje u izradi plana nabave iz djelokruga rada Ureda, priprema dokumentacije za nadmetanje, sudjelovanje u postupcima javne nabave kao ovlašteni predstavnik naručitelja.

Mr. sc. iur. Ivan Šprajc
Diplomirao je i magistrirao na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručnjak je u područjima upravnog prava i prava javne nabave. Redovito objavljuje znanstvene radove na temu aktualnih pitanja javne nabave gdje je prepoznat kao jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka.

Inicirao je odluku Ustavnog suda RH o ukidanju više odredbi Zakona o javnoj nabavi iz 2011.

Autor je više radova s područja prava javne nabave:

- Korištenje izvanrednih pravnih lijekova protiv upravnih akata Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, u: „Hrvatska pravna revija" br. 1/2015,

- Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima javne nabave; hrvatski slučaj, u: „Menadžment javnih nabavki (časopis za teoriju i praksu javnih nabavki)", br. 1/2015 (u koautorstvu s A. Šoštarec)

 

Prijava za seminar

 • Naziv seminara: Priprema i izrada dokumentacije o nabavi i odluke naručitelja u postupku javne nabave - prema novom Zakonu o javnoj nabavi i EU-propisima i praksi
 • Datum održavanja: 7.2.2017. godine (jednodnevni seminar)
 • Mjesto održavanja: Retel d.o.o, Sveti Duh 2-10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • Jezik: hrvatski
 • Cijena seminara po osobi: 700 kn + PDV. Cijena uključuje sve potrebne radne materijale za seminar , izdavanje certifikata, te osvježenja u pauzama predavanja
 • Certifikat: Po završetku seminara, polaznicima će biti uručeni certifikati o pohađanju seminara
 • Predavači: Ana Šoštarec dipl.iur, Željka Štefan Novaković dipl.iur, Mr.sc. Ivan Šprajc,
 • Početak: 9:00
 • Trajanje: 8 sati
 • Za ovaj seminar ne odobravamo popust na ranu prijavu

 

Seminar-001-2017-JAVNA NABAVA - Priprema i izrada dokumentacije o nabavi
Ime i prezime (*)
Please let us know your name.
Titula (*)
Please let us know your name.
e-mail (*)
Please let us know your email address.
Broj telefona (*)
Please let us know your name.
Naziv organizacije (*)
Please let us know your name.
Adresa organizacije (*)
Invalid Input
Porezni broj (OIB) (*)
Invalid Input
Sektor/odjel
Invalid Input
Radno mjesto
Invalid Input
Adresa za slabje računa (*)
Invalid Input
Datum rođenja
Invalid Input
Radi slanja informacije u MINGO

Invalid Input